• پروژه 80 واحدي واقع درفولاد شهر ، كارفرما شركت ذوب آهن اصفهان ، تحت نظارت مشاور فولاد تكنيك.
 • پروژه 96 واحدي واقع در فولاد شهر ، کارفرما شركت ذوب آهن اصفهان ، تحت نظارت مشاور فولادتكنيك.
 • پروژه احداث اسكلت فلزي سوله واقع در اشترجان ، كا رفرما اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان تحت  نظارت دفتر فني اداره كل .
 • پروژه تكميل مركز ارتقاء و مهارت اشترجان ، كارفرما اداره كل آموزش وفني و حرفه اي استان اصفهان ، تحت نظارت دفتر فني اداره كل.
 • پروژه فرهنگسراي خارون 1 واقع در شهر نجف آباد ، كارفرما شهرداري نجف آباد ، تحت  نظارت معاونت فني و عمراني .
 • پروژه فرهنگسراي خارون 2 واقع در شهر نجف آباد ، كارفرما شهرداري نجف آباد ، تحت  نظارت معاونت فني و عمراني .
 • پروژه محوطه سازي واقع د رفولادشهر ، كارفرما ذوب آهن اصفهان  ،  تحت نظارت مشاور فولاد تكنيك .
 • پروژه توحيد واقع د رذوب آهن  اصفهان ، كارفرما ذوب آهن اصفهان ، تحت  نظارت مشاور فولادتكنيك
 • پروژه استخر صبا واقع در شهر گز ، کارفرما آقای عارفیان ، تحت نظارت آقای مهندس احمدی مهر.
 • پروژه فرهنگسرای خارون 2 شهرداری نجف آباد ، کارفرما شهرداری نجف آباد.
 • پروژه مسجد مهر آباد ، کارفرما شهرداری منطقه 4 اصفهان .
 • پروژه پایانه مسافربری نجف آباد ، کارفرما شهرداری نجف آباد .
 • پروژه 99 ساله مسکن مهر .
 • پروژه 300 واحدی مسکونی ، کارفرما شرکت عمران شهر جدید مجلسی.
 • پروژه 58 واحد تجاری ،خود مالک.
 • پروژه پارکینگ طبقاتی هشت بهشت غربی ، کارفرما شهرداری اصفهان.
 • پروژه سفتکاری و نازک کاری ساختمان های جنبی سالن همایش های بین المللی اصفهان ، کارفرما شهرداری اصفهان.
 • پروژه استخر و تجاری در شهر جدید مجلسی ، کارفرما شرکت عمران شهر جدید مجلسی.
 • پروژه اجرای عملیات احداث سوله و انبار خوار و بار بلوک های (O،H،A) میدان تره بار شهرداری اصفهان