اين شركت باداشتن تيم فنی مستقر دردفتر فني وكارگاههای خود و با استفاده از نرم افزارهای مربوطه نسبت به پشتيبانی اجرايی كارگاهها اقدام مي نمايد.

ليست برخی از نرم افزارهای مورد استفاده به شرح ذيل می باشد :

لیست نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده مجموعه دفتر فنی و کنترل پروژه

واحد

مورد استفاده

شرح تجهیزات

 

ردیف

کنترل پروژه

              برنامه ریزی و کنترل پروژه

primavera enterprise  نرم افزار

1

کنترل پروژه

              برنامه ریزی و کنترل پروژه

Microsoft Project  نرم افزار

2

دفترفنی

تهیه صورت وضعیت،آنالیز بها و پیشنهاد قیمت

نرم افزار تدبیر

3

دفترفنی

تهیه صورت وضعیت،آنالیز بها و پیشنهاد قیمت

نرم افزار تدکار

4

دفترفنی

تهیه صورت وضعیت،آنالیز بها و پیشنهاد قیمت

نرم افزار تکسا

5

دفترفنی

آنالیز فنی اقتصادی

نرم افزار کامفار

6

دفترفنی

طراحی و محاسبه سازه

Etabs

7

دفترفنی

طراحی و محاسبات فنداسیون سازه

Safe

8

دفترفنی

طراحی و محاسبه سازه

Sap

9

دفترفنی

نقشه کشی و متره و برآورد

Archicad

10

دفترفنی

نقشه کشیدو بعدی و سه بعدی

Auto Cad

11

دفترفنی

محاسبات و طراحی شبکه تأسیساتی

PDMS

12

دفترفنی

برداشت توپوگرافی و نقشه برداری

Civil 3D

13

دفترفنی و کنترل پروژه

کلیه امور اداری و گزارش دهی

office2013 نرم افزار مجموعه

14

دفترفنی و کنترل پروژه

 

نرم افزار فارسی ساز پریما

15

دفترفنی و کنترل پروژه

 

نرم افزار فارسی ساز پرنیان8

16

کنترل پروژه

 

Microsoft Project قفل سخت افزاری نرم افزار

17

کنترل پروژه

 

primavera enterprise 6قفل سخت افزاری نرم افزار

18