اعضای هیئت مدیره

 
سابقه کار (سال) تاريخ فراغت ازتحصيل رشته تحصيلي آخرين مدرک تحصيلي پست سازماني نام و نام خانوادگي رديف
26 1370 عمران کارشناس رئیس هیت مدیره حمید نصراصفهانی 1
33 1363 عمران کارشناس عضو هیت مدیره اصغر نایب نژاد 2
25 1371 مکانیک کارشناس مدیر عامل و عضو هیئت مدیره محسن خبازیان اصفهانی 3