شرکت ساختمانی کنکاش
سروستان سپاهان


خط مشی کیفیت جامع شرکت

1حرکت به سوی عدم وجود خطا در ارائه خدمات و ارتقا کیفیت خدمات
2ارتقا بهره وری در خدمات و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت جامع شرکت با کنترل هزینه های کیفیت
3افزایش دانش فنی , صلاحیت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های سنجیده و اثربخش
4حفظ سلامتی کارکنان با پیشگیری از حوادث شغلی و بهبود شرایط محیط کار منطبق با مقررات ملی و قانونی
5تاکید بر فناور کردن و توسعه دانش فنی در راستای خدمات
6تاکید بر هنگام رسانی خدمات و جلوگیری از اتلاف زمان و منابع
7برنامه ریزی رقابتی بر اساس نتایج حاصل از بهینه کاوی
8شناسایی و ارزیابی بازارهای جدید و بهبود شرایط تجاری سازمان
9ایجاد ساختار اولیه برای پیاده سازی استانداردهای ایمنی و بهداشت زیست محیطی
10مشتری مداری و توجه به خواست های امروز و فردای مشتریان

مهندس محسن خبازیان

مدیرعامل


مدیریت ارشد ضمن تعهد خود نسبت به خط مشی و تامین کلیه منابع لازم در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت فوق از کارکنان جهت اجرای هر چه بهتر خط مشی کیفیت و از نماینده مدیریت جهت نظارت مستمر به عملکرد صحیح نظام مدیریت کیفیت دعوت به همکاری می نماید.